Ekonomika a podnikání

Home / Ekonomika a podnikání

Ekonomika a podnikání

63-41-M/01

Ve školním vzdělávacím programu Provoz a řízení kulturních subjektů pomáháme studentům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence (souhrn nejdůležitějších vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, důležitých pro osobní rozvoj každého studenta) a vytvořit kvalitní základ odborného vzdělání, orientovaného na další studium a na efektivní využívání získaných znalostí a dovedností v praktickém životě.


Uplatnění absolventa

Student je během studia veden k pochopení principů a zvládnutí základních schopností a ovedností v jedné ze čtyř uměleckých profilací – ateliér hudební, dramatický, výtvarný a multimediální. Získá schopnosti odpovídající zvolené umělecké profilaci na úrovni nezbytné pro úspěšné zvládání pozice manažera uměleckých a kulturních institucí, pro práci v uměleckých agenturách a médiích, je taktéž schopen se uplatnit na mezinárodním trhu práce.

Vzdělání nabyté v rámci ekonomických a manažerských předmětů mu umožňuje uplatnit se na pozici manažera nebo referenta ekonomických a programových útvarů kulturních podniků a zařízení, referenta marketingu, v různých administrativních funkcích a pozicích – např. v obchodní činnosti kulturního odboru příslušného orgánu obecní či státní správy. Je schopen věcně a kreativně posuzovat výhody a nevýhody různých investic, kulturních akcí a podniků, prezentovat produkce či produkty kulturních a uměleckých subjektů.